Lokalplan

LOKALPLAN NR. 61.B7.3 HERNING

Boligområdet Koustrup Mark

 

 

Hvad er en lokalplan ?
Planloven fra 2004 indeholder bestemmelse om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggø- res, inden der udføres et større bygge- og anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller der sker væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom.

I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt.

I en lokalplan kan byrådet fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af bevarings- værdige huse og bymiljøer mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen.

Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger, således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte æn- dringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokal- planen vedtages endeligt. Lokalplanens paragrafdel tinglyses herefter og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig an- vendelse af en ejendom, og en lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen.

Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anven- delse af bestående ejendomme, være i overensstemmelse med lokalplanen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens vedtagelse. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres med tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Fremlæggelse mv.
Denne lokalplan var offentligt fremlagt i tiden fra den 5. april 2006 til den 31. maj 2006 (begge dage incl.) på Herning Rådhus (i Servicebutikken, indgang A og i Byplanafdelingen, indgang C 2. sal), på Centralbiblioteket i Herning, i biblioteksfilialerne og i biblioteksbusserne.

Indsigelser imod og ændringsforslag til lokalplanen skulle indsendes skriftligt til Herning Byråd senest den 31. maj 2006.
Supplerende oplysninger kan indhentes på Teknik & Miljø, Byplanafdelingen, tlf. 96 28 28 28.

Herning Kommune
Lokalplan nr. 61.B7.3 Boligområdet Koustrup Mark

Indholdsfortegnelse:
1.0 Beskrivelse

1.1Lokalplanensformål……………………………………………………………………………………………
1.2Lokalplanensbaggrund……………………………………………………………………………………..
1.3 Lokalplanensområde………………………………………………………………………………………..
1.4 Lokalplanensindhold…………………………………………………………………………………………

2.0 Redegørelse
2.1 Lokalplanens forhold til regionsplanen for Ringkjøbing Amt
2.2 Lokalplanens forhold til kommuneplanen 2005-2016
2.3  Lokalplanens forhold til overordnet vejplanlægning
2.4  Lokalplanens forhold til anden fysisk planlægning
2.5  Lokalplanens forhold til Herning Kommuneatlas
2.6  Miljøforhold i øvrigt

3.0 Lokalplanen
§1  Lokalplanens formål
§2  Område og zonestatus
§3  Områdets anvendelse
§4  Vej-, sti- og parkeringsforhold
§5  Udstykning
§6  Tekniske anlæg
§7  Bebyggelsens omfang og placering
§8  Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden
§9  Ubebyggede arealer og beplantning
§ 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
§ 11  Grundejerforening
§ 12  Ophævelse af gældende lokalplan
§ 13  Lokalplanens endelige retsvirkninger

Vedtagelsespåtegning

Kortbilag:
Kortbilag nr. 1: Matrikulære forhold Kortbilag nr. 2: Lokalplankort
Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret A/S i februar 2006

1.0 Beskrivelse
Denne lokalplan omfatter et område på et ca. 38.650 m2 stort areal. Området er ligger ved Koustrup Allé i Lind og er vist på kortbilag nr. 1.

1.1 Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er:
at omdanne et eksisterende erhvervsområde til boligformål,
at fastlægge placering og udformning af veje, stier og grønne områder,
at angive retningslinier for områdets bebyg- gelse og udstykning samt
at sikre oprettelse af en grundejerforening for området.

1.2 Lokalplanens baggrund
Begrundelsen for udarbejdelsen af lokalplanen er et konkret ønske om en ændret anvendelse af ejendommen matr. nr. 14cz Lind By, Rind til boligformål.

Principskitse for boligområdet

1.3 Lokalplanens område
Lokalplanområdet berører 3 ejendomme. Matr. nr. 14cz som er ubebygget og matr. nr. 24n og 14oz Lind By, Rind.

1.4 Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder.
Delområde I skal anvendes til opførelse af tæt- lav boliger i 1 etage med udnyttet tagetage med maksimal højde 8,5 meter. For hele delområdet som helhed fastlægges en bebyggelsesprocent på 25. Det giver mulighed for opførelse af ca. 20 boliger.
Delområde II skal anvendes til opførelse af tæt-lav boliger i 2 etager med maksimal højde 8,5 meter. For hele delområdet som helhed fast- lægges en bebyggelsesprocent på 25. Det giver mulighed for opførelse af ca. 39 boliger.
Delområde III må kun anvendes til boligfor- mål.

Der tilstræbes udarbejdet skiftende arkitektur i forhold til de enkelte etaper, således at der bliver opfattelse af en sammenhængende enklave for hver etape.

2.0 Redegørelse

2.1 Lokalplanens forhold til regionplanen for Ringkjøbing Amt
Lokalplanen er i overensstemmelse med regi- onplanen for Ringkjøbing Amt.

2.2 Lokalplanens forhold til Kommunepla- nen 2005-2016
Lokalplanen er ikke udlagt til boligformål i kommuneplan 2005-2016 og indgår dermed ik- ke i boligforsyningsplanen eller som grundlag for befolkningsprognosen.

Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 23. Kommuneplantil- lægget inddrager delområde I og II i rammeområde B7. Kommuneplantillægget har til formål at ændre områdets anvendelse fra erhvervsom- råde til boligområde.

Med kommuneplantillægget gælder følgende bestemmelser for rammeområde:

B7 – Boligområde ved Koustrup Allé
Området skal anvendes til boliger med en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Det skal være muligt at indpasse bygninger til visse offentlige formål, som eksempel dagin- stitutioner.

Området skal vejbetjenes fra Koustrup Allé. Vejen skal gives en bymæssig udformning, så bilhastighederne nedsættes til et acceptabelt niveau, og der kan skabes gode stikrydsninger på tværs af vejen.

Bebyggelsesprocent: Højst 35 for et delområde under ét.
Etageantal: Højst 21⁄2etager
Bygningshøjde: Højst 12 meter Opholdsareal: Mindst 100% af boligetagearealet.

Parkering: Mindst 2 pr. åben-lav bolig og mindst 11⁄2 pr. tæt-lav bolig.
Andet: Fra området skal der etableres sikre sti- forbindelser til stisystemet i den østlige del af Lind og til Lind skole.

Der skal i området kunne etableres affaldssta- tioner, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Delområde III er omfattet af følgende ramme- område:

B3 – Boligområde øst for Lind Hovedgade

Området skal fortsat bruges til boliger. Bebyg- gelsen skal have en åben-lav karakter. I områ- det findes tæt-lav bebyggelse i form af ræk- kehuse m.v. Denne bebyggelse kan fastholdes. Det skal være muligt at indpasse visse offent- lige bebyggelser, som for eksempel daginstitutioner.
Der skal etableres trafiksikre krydsninger, hvor stierne føres til Kollundvej. Endvidere bør der laves trafiksaneringer i området for at skabe et bedre trafikmiljø.

Der skal være mulighed for at etablere nord-syd gående stier.

Der skal kunne plantes langs stier, friarealer etc. I området skal beplantningsbælterne vedli- geholdes, så de fremstår som åbne fælleder, der kan bruges af kvarterets beboere.

Bebyggelsesprocent: Højst 25 for hver enkel parcel.
Etageantal: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 8,5 m.

Opholdsareal: Mindst 100% af boligetageare- alet.
Parkeringspladser: Mindst 2 pr. bolig.
Andet: Der skal i områderne kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

2.3 Lokalplanens forhold til overordnet vejplanlægning
Koustrup Allé indgår i det overordnede vejnet for den fremtidige byudvikling af Lind mod nordøst. Lokalplanområdet vil få adgang her- til. Øvrige planlagte omfartsveje er beliggende så langt fra lokalplanområdet, at støjkrav til boligerne kan overholdes.

2.4 Lokalplanens forhold til anden fysisk planlægning
Teknisk forsyning
Området forsynes med varme, vand og el fra offentlige og private forsyningsselskaber. Lo- kalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før tilslutning til de respektive for- syningsselskaber har fundet sted.

Skole-, institutions- og idrætsanlæg
Lokalplanområdet ligger inden for Lind Sko- les skoledistrikt, Lind Hallen, idrætsfaciliteter, Lind Kirkecenter og medborgergården Lind- holm. Disse er alle beliggende syd for lokal- planområdet og Koustrup Allé.

Kollektiv trafik:
Lokalplanområdet er betjent af Herning offent- lige Trafik HOT, bybuslinie nr. 4, der har stoppested ved Lind Hovedgade.

Støj fra veje:
Der må som hovedregel ikke udlægges nye are- aler til boliger i områder, der er belastet af et støjniveau over 55 dB(A) fra veje.

For at sikre støjkravene er overholdt, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at nye boli- ger ikke må tages i brug, før målinger eller beregninger har godtgjort, at Miljøstyrelsens vej- ledende støjgrænser i forhold til støj fra veje kan overholdes.
Lokalplanområdet med Koustrup Allé i den højre del af billedet

På tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse må støjniveauet på primære opholdsarealer og min. en facade pr. bolig ikke overstige 55 dB(A), og det indendørs støjniveau i sove- og opholdsare- aler må ikke overstige 30 dB(A). (Jfr. Vejled- ning nr. 3, 1984, Trafikstøj i bolig-områder).

Der er i lokalplanens bestemmelser afsat plads til en evt. støjafskærmning mod Koustrup Allé.

Støj fra virksomheder:
Etablering af boliger skal ske uden, at dette medfører krav om yderligere støjdæmpende foranstaltninger på eksisterende virksomheder i området omkring lokalplanområdet. Overhol- delse af støjgrænser i forhold til det nye bolig- område skal alene sikres ved, at der etableres støjafskærmning i boligområdets skel.

Støjrapport fra Rambøll viser, at der er problemer i forhold til støjen fra speditionsvirksom- heden VJ Brammer umiddelbart vest for boligområdet. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan ikke overholdes med hensyn til støj fra denne virksomhed i forhold til det planlagte boligområde. Det er kørsel med lastbiler på virksomhedens udendørsarealer der giver problemer.

Rapporten konkluderer, at det er nødvendigt, at der etableres en støjafskærmning i boligbebyg- gelsens vestlige skel mod virksomheden. Lokalplanen stiller derfor krav om, at denne støjafskærmning etableres.

Stiplanlægning:
Der er planlagt sti langs stamvejen i lokalplanområdet således, at der vil være stiforbindelse
Luftfoto af lokalplanområdet i sort ramme fra Koustrup Allé gennem området til instituti- ons- og skoleområdet syd for lokalplanområdet.

Arkæologiske forhold / kulturmiljø
Herning Museum skal sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser, inden området bebygges.

2.5 Lokalplanens forhold til Herning Kommuneatlas – bevaringsværdige bygninger
Lokalplanen omfatter ikke forhold, der er be- skrevet eller omhandlet i Herning Kommune- atlas.

2.6 Miljøforhold i øvrigt:
I overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området er der i lo- kalplanen reserveret plads til lokale miljøstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere sorteret affald.

I lokalplanområdet skal det tilstræbes, at befæstede parkeringsarealer etableres med en belægning, der tillader nedsivning af regnvand.

Herning Kommune har udarbejdet en økologisk vejledning for de bygherrer, der ønsker at tage økologiske hensyn til opførelse og drift af deres bolig. Vejledning kan fås hos Herning Kommune, Byplanafdelingen, Torvet, 7400 Herning. I 1996 har Herning Kommune udar- bejdet en ”Grøn Plan for Herning og omegns- byerne”. Ifølge denne plan rummer lokalplan- området og de nærmeste omgivelser ikke fred- ninger eller forhold, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Der er ingen kortlagte ejendomme indenfor lokalplanområdet, jf. ”Lov om forurenet jord”. Der er ikke kendskab til forurening eller aktiviteter, der kan have medført forurening af jor- den.

Såfremt der i øvrigt i forbindelse med anlægs- arbejderne opstår mistanke om jordforurening, skal arbejdet standses, og anmeldelse indgives til Herning Kommunes Miljøafdeling.

VVM
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af konkrete projekter, der ikke medfører krav om en VVM-screening, idet de vurderes ikke at medføre væsentlige forandringer af det eksi- sterende miljø eller i forhold til den eksisterende anvendelse for området.

Stategisk miljøvurdering:
Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” skal der gennemføres en miljø- vurdering, hvis en lokalplan antages at vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Herning Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen skal miljøvurderes i forhold til støj- gener fra naboejendommen og grundvand.

Støj
Naboejendommen, matr. nr. 14oz, anvendes af et speditionsfirma. Her er der kørsel med last- biler og trucks på virksomhedens udendørsarealer i dag-, aften- og natperioder. Denne kørsel bevirker, at der vil være støjgener i forhold til en boligbebyggelse øst for virksomheden. Der er i miljøvurderingen foretaget støjberegninger. Disse beregninger viser, at en 100 meter lang støjafskærmning i 4 meters højde i det vestlige skel vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende normer for støjniveauet i et boligområde. Lokalplanen stiller krav om, at denne støjafskærmning etableres.

Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)
Lokalplanområdet ligger i Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Arealanvendelse indenfor et sådant område må ikke ændres til mere grundvandstruende art, jf. retningslinie 2.7.3 i Regionplan 2005 for Ringkjøbing Amt.

Grundvand
Der er i 2002 lavet en indsatsplan for Herning/ Lind i samarbejde mellem Herning Kommune, Energigruppen Jylland A/S Vand og Ringkjøbing Amt. Formålet med indsatsplanen er, at der nu og i fremtiden kan indvindes godt grundvand til drikkevand i og omkring Herning.

Lokalplanområdet ligger indenfor indsatsplanens område. Der er derfor blevet udarbejdet
en miljøvurdering omkring hvilken effekt planen har på grundvandsinteresserne. Det kon- kluderes, at planen ikke vil være nogen trussel i forhold til grundvandsinteresserne i området, men at der kan opsættes et værdigrundlag, så grundejerne udviser størst mulig forsigtighed mht. grundvandsinteresserne. Det vil derfor være relevant i forbindelse med etablering af grundejerforening for området at indskrive et værdigrundlag i vedtægterne.

Sammenfattende § 9-redegørelse vedrørende miljøvurdering
Myndigheder skal ved den endelige vedtagelse af et planforslag, der er omfattet af kravet om miljøvurdering, udarbejde en sammenfattende redegørelse iht. lovens § 9.

Der er foretaget en miljøvurdering på parametrene støj og grundvand. Miljøhensyn omkring støj fra erhvervsområdet er integreret i planen gennem etablering af støjmæssige foranstalt- ninger, der til enhver tid overholder Miljøstyrelsens vejledende normer for støjniveauet i et boligområde.

Ifølge beregninger, skal der med de nuværende støjforhold opføres en ca. 100 meter lang støj- afskærmning i 4 meters højde i det vestlige skel.

For at sikre, at de støjmæssige foranstaltninger til enhver tid overholder de vejledende normer, skal støjbelastningen overvåges. Overvågning skal ske ved løbende at foretage målinger og beregninger på virksomhedens støjbelastning af boligområdet. Overvågningen skal ske i forbindelse med den regelmæssige revision af Kommuneplanen.

I miljøvurderingen omkring grundvand konklu- deres det, at boligområdet ikke vil være nogen trussel i forhold til grundvandsinteresserne, men at der kan opsættes et værdigrundlag, så grundejerne udviser størst mulig forsigtighed mht. grundvandsinteresserne.

Der er i høringsperioden indkommet indsigel- ser omkring ønsket om etablering af yderligere støjmæssige foranstaltninger i nordligt skel, hvor støjkilden vil være trafikstøj fra Koustrup Allé.

Dette er blevet indarbejdet i lokalplanen i form af et plantebælte op til nordligt skel, hvor der kan opføres støjmæssige foranstaltninger, hvis dette er/bliver nødvendigt. Der er i forbindelse med en udvidelse af lokalplanområdet mod sydvest tilføjet et plantebælte. Her kan der li- geledes opføres støjmæssige foranstaltninger, hvis dette kræves, i forbindelse med støj fra er- hvervsområdet mod vest.

3.0 Lokalplanen

Lokalplan nr. 61.B7.3 Boligområdet Koustrup Mark

I henhold til lov om planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1  Lokalplanensformål

1.1 Lokalplanen har til formål at:
– omdanne et eksisterende erhvervsområde til et nyt boligområde,
– fastlægge placering og udformning af veje, stier og grønne områder,
– angive retningslinier for områdets bebyggelse og udstykning samt
– sikre oprettelse af en grundejerforening for området.

§ 2 Område og zonestatus

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr.: 14cz, 24a og 24n Lind By, Rind samt alle parceller, der efter den 1. februar 2006 udstykkes eller ma- trikuleres inden for lokalplanens område.

2.2 Lokalplanområdet opdeles i områderne som vist på kortbilag nr. 2:

2.3 Lokalplanområdet ligger i byzone.

Delområde I: Delområde II: Delområde III:

Boligområde til tæt/lav bebyggelse Boligområde til tæt/lav bebyggelse Boligområde til åben/lav bebyggelse
§3 Områdets anvendelse
3.1 Delområde I og II må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen skal bestå af tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende fælles fri-, sti-, parkerings- og vejareal.
3.2 Ved opførelse af boligbebyggelse i delområde I og II, skal bygherren gennem udform- ning, indretning og materialevalg sikre, at støjniveauet i boligerne og på udearealerne ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende krav.
3.3 Delområde III må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen skal bestå af åben-lav boligbebyggelse.

§ 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold

4.1 Adgangen til lokalplanområdet skal for delområde I og II ske fra Koustrup Allé og for delområde III fra Stensbjergvej. Overkørsler og vejtilslutninger skal i princippet anlæg- ges med en placering som vist på kortbilag 2.
I forbindelse med byggeri skal der inden for de enkelte delområder anlægges følgende parkeringspladser:
Delområde I og II:
Mindst 11⁄2 parkeringsplads pr. bolig
Delområde III:
Mindst 2 parkeringspladser pr. bolig

Område I og II
4.2 Der udlægges areal til følgende nye veje og stier, i princippet som vist på kortbilag 2.
4.3 Stamvejen A-B udlægges i en bredde af 20 meter med en vejbredde på min. 6 meter – se kortbilag 2.
Boligvejene C-D og E-F og B-G udlægges i en bredde af 8 meter, med en vejbredde på min. 5 meter – se kortbilag 2.
4.4 Stamvejen A-B udlægges som facadeløs vej, og der må ikke etableres direkte adgang fra vejen til de enkelte parceller i lokalplanområdet.
4.5 De under § 4.3 nævnte veje udlægges om private fællesveje.
4.6 Veje og pladser skal udformes med træbeplantning i den ene side. Stamvejen A-B skal udformes så der skabes betryggende færdselsmuligheder for fodgængere og cyklister.
4.7 Områdets veje, stier og pladser skal ren- og vedligeholdes af den i § 11 nævnte grund- ejerforening.
4.8 Veje og stier udlægges, anlægges og nedlægges efter vejlovgivningens regler herom.
4.9 Der skal for enden af hver boligvej C-D, E-F, B-G og for enden af stamvej A-B reser- veres plads til en vendeplads.
4.10 Der skal være en almindelig befæstet kørevej i mindst 2,8 m’s bredde til en afstand af højst 40 meter fra hver indgangsdør. Vejen skal kunne anvendes til fremføring af auto- mobilsprøjte.

§5 Udstykning
5.1 Delområde I og II må udstykkes i parceller med et minimum nettoareal på 300 m2 til tæt-lav boligbebyggelse efter en af byrådet godkendt udstykningsplan.
5.2 Delområde III må kun udstykkes som én parcelhusgrund.

§6 Tekniske anlæg
6.1 Ved bebyggelse i lokalplanområdet har grundejerne pligt til at lade bebyggelsen tilslutte de offentlige eller private forsyningsvirksomheder.
Delområde I og II
6.2 Indenfor lokalplanområdet kan der etableres tekniske anlæg, der betjener området – f.eks. transformerstation, fællesantenne eller regnvandsbassin.
6.3 Forsyningsledninger i området må kun fremføres i jorden.
6.4 Parkerings-, vej- og stiarealer skal oplyses med vejbelysning.
6.5 Der skal indenfor det fælles vej- og friareal kunne etableres opstillingsplads for fælles miljøstationer til indsamling af sorteret affald.
6.6 I området skal der opstilles brandhaner efter nærmere aftale med Beredskabsafdelin- gen.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering Delområde I og II
7.1 For området som helhed må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25%.
7.2 For område I må etageantallet højst være 1 med udnyttet tagetage. Der må etableres kælder. For område II må etageantallet højest være 2 etager.
7.3 Bygningshøjden må maksimalt være 8,5 meter i delområde I og II.
7.4 I delområde I skal afstanden til nabobebyggelsens skel mod syd minimum være 12 meter
7.5 Der må opføres carport/garage i forbindelse med den enkelte bebyggelse.
7.6 Trempelhøjden kan maksimalt være 1,25 meter.
7.7 Der må opføres et fælleshus som eksempelvis vist på principskitsen. Fælleshuset må opføres i en maksimal højde på 8,5 meter.

Delområde III
7.8 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25.
7.9 Etageantallet må højst være 1 med udnyttet tagetage. Der må etableres kælder
7.10 Bygningshøjden må maksimalt være 10 meter.

§ 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden
8.1 Bebyggelsen skal gives en sådan udformning, at den i forbindelse med omgivelserne og efter Herning Byråds skøn opnår en god helhedsvirkning.

Delområde I og II
8.2 Der skal etableres et fælles tv- og radioantenneanlæg, jfr. § 6.2. Byrådet vil kunne give tilladelse til opsætning af en fællesantenne.Der må ikke opsættes nogen form for indi- viduelle udendørs antenner til TV- og radiomodtagelse, amatørvirksomhed eller lignen- de, der kan ses fra offentlige veje, områder eller parkeringsarealer.
8.3 Til udvendige bygningssider skal der hovedsagelig anvendes murværk, som eventuelt kan pudses eller vandskures. Der kan tillades partier beklædt med træ eller metalplader.
8.4 Til tagbeklædning må kun anvendes tegl, skifer eller tjærepap i farverne rød eller sort eller blandinger af disse. Der må ikke anvendes reflekterende materialer.
8.5 Garager, carporte og udhuse m.m. kan opføres i andre materialer såfremt udformning og udseende er i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.
8.6 Solfangere skal nedfældes i tagfladen og må maksimalt udgøre 25% af tagfladen. Sol- fangere må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

§ 9 Ubebyggede arealer og beplantning

Område I og II
9.1 Der skal ved opførelse af bebyggelse etableres et udendørs opholdsareal svarende til mindst 100% af boligetagearealet.
9.2 De enkelte delområders grønne områder, fælles vej, sti og opholdsarealer skal etableres efter et af Herning Byråd godkendt projekt.
9.3 I boligområdet skal alle hegn i skel etableres som levende hegn. Hegn mod fællesarea- ler, adgangsveje og stier skal placeres 0,3 meter bag skel på egen grund og skal etable- res samt vedligeholdes og klippes af den pågældende grundejer.
9.4 Der må højst foretages terrænreguleringer på +/- 0,5 meter i forhold til naturligt terræn. Terræn indenfor 1 meter fra naboskel må ikke ændres.
9.5 Der må i området ikke foretages udendørs oplagring og henstilling af uindregistrerede biler, last- og varebiler over 3.500 kg, lystbåde, campingvogne, trailere og lignende.
9.6 Fællesarealer og fællesanlæg inden for lokalplanområdet vedligeholdes af grundejer- foreningen.
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt ud- seende og skal vedligeholdes uden anvendelse af miljøskadelige midler.
9.7 I delområde I udlægges der mod sydligt skel et beplantningsbælte på min. 6 meter. I det vestlige skel etableres et min. 6 meter beplantningsbælte, som evt. kan suppleres med støjmæssige foranstaltninger, hvis dette er nødvendigt. Foranstaltningerne skal væ- re tilstrækkelige til at Miljøstyrelsens vejledende normer for støjniveau i et boligområde overholdes.
9.8 I delområde II skal der etableres støjmæssige foranstaltninger mod erhvervsområdet vest for området, som vist på kortbilag 2. De støjmæssige foranstaltninger skal være tilstrækkelige til at Miljøstyrelsens vejledende normer for støjniveauet i et boligområde til enhver tid kan overholdes. Hvis der vælges en fast skærm skal det det suppleres med afskærmende beplantning. Ved udformning af støjafskærmning skal det sikres, at de til- stødende boliger øst for denne ikke generes af skygge.
Mod delområde II’s nordlige skel udlægges der et min. 10 meter bredt beplantnings- bælte, som evt. kan suppleres med støjmæssige foranstaltninger, hvis dette er nødven- digt. Foranstaltningerne skal være tilstrækkelige til at Miljøstyrelsens vejledende nor- mer for støjniveau i et boligområde overholdes.
9.9 Udendørs oplagning og udstilling må kun finde sted med tilladelse fra Herning Byråd.

§ 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
Område III
10.1 Der kan ikke udstedes byggetilladelse før der er etableret vejadgang frem til den en- kelte grund, hvortil der søges om byggetilladelse.
10.2 Nye boliger må ikke tages i brug før
– tilslutning til nævnte tekniske anlæg er etableret – jf. § 6.1,
– nævnte veje er etableret – jf. § 4.2,
– nævnte parkeringspladser er etableret – jf. § 4.1,
– nævnte støjvold eller støjafskærmning er etableret – jf. § 9.7 og
– nævnte opholdsarealer er etableret – jf. § 9.1 og 9.2.
§ 11 Grundejerforening

11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for boligejerne i lokalplan- områdets delområde I og II. Grundejerforeningen kan sammenlægges med grundejer- foreninger i tilstødende boligområder.
11.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når 50% af grundene i området er bebygget.
11.3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forpligtelser i forbindelse med drift, ren- og vedligeholdelse af fælles veje og stier, fælles friarealer, evt. fælles parkeringsanlæg, fælles beplantning og fælles anlæg i øvrigt. Grund- ejerforeningen skal forestå snerydning og glatførebekæmpelse af private fælles veje og stier og fælles private parkeringsanlæg. Vedligeholdelse skal ske uden brug af miljøska- delige midler.
11.4 Grundejerforeningens vedtægter skal være godkendt af Herning Byråd og må ikke ændres uden byrådets godkendelse.
11.5 Grundejerforeningen kan ikke opløses uden Herning Byråds godkendelse.

§ 12 Ophævelse af gældende lokalplan

12.1 Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan, ophæves bestemmelserne i lokalplan nr. 61.E2.1 for den del der vedrører nærværende lokalplans område (tinglyst den 8. december 1998)

§ 13 Lokalplanens endelige retsvirkning
13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge § 18 i Lov om Planlægning ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokal- planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg m.v., der er omtalt i planen.
13.2  Herning Byråd kan ifølge § 19 i Lov om Planlægning dispensere for bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny lokalplan. I henhold til § 47 i Lov om Planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettighe- der over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkelig- gørelse af lokalplanen.
13.3 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalpla- nen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jfr. ovenfor.
13.4 Såfremt forhold vedrørende byggeri m.v. ikke er reguleret i lokalplanen, gælder al-mindelige bestemmelser i den til enhver tid gældende byggelovgivning.
Vedtagelsespåtegning

Foreløbigt vedtaget af Herning Byråd den 28. marts 2006. P.b.v.

Endeligt vedtaget af Herning Byråd den 26. september 2006. P.b.v.

Bekendtgjort i Herning Folkeblad den 15. november 2006.

Lokalplan nr. 61.B7.3

Kortbilag nr. 1

Matrikulære forhold Mål 1:2000

Lokalplan nr. 61.B7.3

Kortbilag nr. 2

Lokalplankort Mål 1:2000

Plantebælte Lokaplangrænse
Plantebælte og evt. støjvold
Stiforbindelse Private fællesveje

Delområdegrænse

Scan_33